Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

Bedenktijd; de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

Consument; de natuurlijke persoon die niet handelt in uitvoering van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer Dag; kalenderdag
Duurtransaktie; Een overeenkomst op afstand en of diensten, waarvan de leverings en of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 Duurzame gegevensdrager; Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijkis gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproduktie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht; de mogelijkeheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
De ondernemer; zoals vermeld in de identiteit van de ondernemer

De overeenkomst; De overeenkomst die tot stand is gekomen in het kader van de door de ondernemer georganiseerd verkoopstysteem waarbij de produkten van de ondernemer besteld kunnen worden en tot doel hebben een koop overeenkomst te sluiten met de consument Techniek; Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst. Artikel; produkt dat bestaat in het assortiment van de ondernemer

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Naam/ handelsnaam; De Hoofdbordenwinkel  / meubelfabriek schagen

Vestigingsadres; Lagedijkerweg 13F
Tel; 06-19647043
Email; De hoofdbordenwinkel@hotmail.nl
Kvk; 72300728

Btw nummer; 859064918S

Post adres; lagedijkerweg 13f, 1742 NB schagen

Artikel 3.

1. Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen consument en ondernemer. Als u bij ons besteld dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
2. De overeenkomst wordt gesloten waarbij de tekst van de algemene voorwaarden van de ondernemer beschikbaar is gesteld aan de consument en ter inzage en bewaring en goedkeuring ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
3. de tekst van de algemene voorwaarden is ter inzage op de webwinkel beschikbaar.
4. bij het aangaan van de overeenkomst gaat de consument automatisch akoord met de algemene vooraarden.

Artikel 4. Het aanbod.

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheids duur heeft wordt dat uitdrukkelijk vermeld.
2. De webwinkel bevat een volledig en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden produkten. De omschrijving geeft de specificaties van het produkt weer.Bij vragen dient de consument zich in kontakt te stellen met de ondernemer voor uitleg over de betreffende produkten. Wij capitonneeren op de moderne manier. Het is geknipt en genaaid capiton. voor ouderwets gevouwen capiton kunt u bij ons niet terecht. Wij zullen het onder geen enkele omstandigheid leveren.
3. Bij prijswijzigingen hanteert de ondernemer de volgende handelswijze;De consument heeft recht op de prijs die werd afgesproken op het moment van bestellen. De ondernemer zal de prijs niet wijzigen na afsluiten van de overeenkomst.
4. De ondernemer behoud zich het recht voor het produkt te voorzien van afwijkende bekleding mocht de bekleding van het orgineel bestelde niet meer te bestellen is. De ondernemer zorgt dan dat de vervanging zo veel mogelijk overeenkomt met het orgineel.
5. De ondernemer behoud zich het recht voor het bestelde model aan het bestelde formaat aan te passen.

6. Indien de consument langs elektronische weg besteld ontvangt deze een bevestiging . De consument dient de bevestiging te controleren op fouten en die door te geven ter correktie aan de ondernemer. Dit geld ook voor telefonische en of schriftelijke bestellingen.

Artikel 5. De overeenkomst

1.De overeenkomst wordt aangegaan op het moment van bestelling
2. De consument heeft 3 dagen bedenktijd waarbinnen hij of zij de order zonder kosten kan annuleren.
3. De ondernemer houd zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden als de consument fysieke of verbaal geweld gebruikt t.o.v. de ondernemer of diens personeel.
4. op het moment dat de bedenktijd is verstreken en de consument af wilt zien van de koop zal er een vergoeding moeten plaatsvinden aan de ondernemer ten grootte van de gehele order.
5. De consument controleerd altijd zelf of het produkt door het trapgat kan en blijft daarvoor eindverantwoordelijk.
6. Mocht blijken bij bezorging dat het produkt niet door het trapgat past, kan de consument altijd het bord laten inkorten. De consument betaald dan het bord, dat vervolgens mee wordt genomen ter inkorting. De vergoeding voor inkorting bedraagt 69.95 euro.

7. Heeft u vooraf aangegeven het hoofdbord horizontaal te laten delen (met uitzondering van hoofdborden die al bestaan uit losse frames, zoals wenen en dubbel 9) Dan is de vergoeding daarvoor 49.95 inclusief btw en materiaal en abreid.

Artikel 6. Leveringen

1. Levertijd zal afgesproken worden in overleg met de consument maar altijd binnen 2 maanden.
2. Produkten zullen verpakt geleverd worden aan de consument.
3. Mocht een produkt naar de verdieping gebracht moeten worden dan is het zo dat de consument dat aan dient te geven bij de bestelling.
4. De ondernemer zal het produkt tot in het voorportaal bezorgen tenzij anders afgesproken met de consument.
5. voor produkten die niet passen door trapgat en of deur; zie artikel 6 van de overeenkomst.
6. ondernemer behoud zich het recht voor om de leverdatum te wijzigen i.v.m. onvoorziene omstandigheden.

7.Wij gaan er van uit dat het leveringsadres gelijk is aan het adres dat u heeft opgegeven bij het bestellen van de stalen of opgegeven als leveringsadres bij het plaatsen van een bestelling. Is dat niet het geval dan dient u dat zelf tijdig aan ons door te geven. Bent u verhuisd in de tussentijd dan dient u dat ook aan ons door te geven. U blijft ten aller tijden verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste aflever adres.

Artikel 7. Herroepingsrecht

1. bij aankoop van produkten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst de annuleren zonder opgave van reden gedurende de bedenktijd.
2. De consument zal zijn herroepingsrecht schriftelijk melden aan de ondernemer.
3. Herroepingsrecht vervalt na de bedenktijd als het produkt; a. duidelijk persoonlijk van aard zijn b. die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden

Artikel 8. Confomiteit en garanties

1. Gezien de produkten gebruiksartikelen zijn zal er geen garantie zijn voor slijtage of vervagen of beschadigen van de bekledingen.
2. Mocht er een geschil ontstaan over stof en model, dan zie artikel het aanbod.
3. De ondernemer zal als er een probleem is geconstateerd met het produkt altijd proberen de consument zoveel mogelijk tegemoet te komen binnen de normen van redelijkheid, mits is voldaan aan de voorwaarden gesteld door de ondernemer.mits er geen lichamelijk of verbaal geweld van de consument wordt gebruikt naar de ondernemer en of diens personeel toe.
4. Klachten moeten binnen 3 dagen na levering gemeld worden aan de ondernemer per mail voorzien van evt beeldmateriaal van de schade of abuis.
5. De ondernemer zal geen geld teruggeven.
6. Er zal nooit een vergoeding plaatsvinden voor herstelwerk dat u heeft laten uitvoeren door een ander bedrijf dan de hoofdbordenwinkel

Artikel 9. Betaling

1. De consument dient bij aflevering te betalen.
2. De consument kan per pin of contant betalen bij de bezorgdienst of in de winkel van de ondernemer.
3. Mocht er een klacht over het produkt ontstaan, dan ontslaat dat de consument niet van de betalingsverplichting bij aflevering.

Artikel 10. Inbreng eigen materiaal door de consument

1. Mocht de consument besluiten een eigen stof in te brengen voor het maken van een produkt door de ondernemer, dan zal de standaard prijs van het produkt daardoor niet wijzigen. Restanten hoeven niet retour gezonden te worden aan de consument.
2.  De consument heeft dan geen recht van reclamatie als door het gebruik van de eigen stof problemen ontstaan met het produkt.

Artikel 11.

Op de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend het nederlands recht van toepassing.